Nasza wizja

Motywowani Bożą miłością…

Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. (…)

Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.

Ewangelia Mateusza 22,37-39

 

Sprowadzamy rzeczywistość Jego Królestwa…

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię.

Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.

Ewangelia Mateusza 6,9-10

 

Czyniąc ludzi uczniami Jezusa…

Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.

A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata.

Ewangelia Mateusza 28,18-20