Bóg stworzył ludzi i chciał, by żyli w relacji z Nim.

My jednak wybraliśmy życie w niezależności od Stwórcy. Chcemy sami rządzić swoim życiem. Realizujemy własne plany, które ostatecznie nie prowadzą do dobra, ale raczej do rozczarowania i cierpienia.

Bóg jest doskonały i sprawiedliwy. Dlatego też nie jest obojętny na zło, które sprowadziliśmy do jego stworzenia. Żąda od nas, buntowników, tego, co dostaliśmy w darze od niego – naszego życia. Dlatego „zapłatą za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6,23).

My próbujemy wydostać się z tego nieciekawego położenia i odbudować kontakt z Bogiem (jakkolwiek go rozumiemy). Niektórzy starają się zyskać Bożą aprobatę poprzez gorliwą religijność i/lub dobre czyny. Inni starają się nawiązać kontakt z Bogiem poprzez filozofię lub samodoskonalenie.

Wszystkie te starania nie rozwiązują jednak podstawowego problemu. Nawet najbardziej szlachetne wysiłki nie zadośćuczynią złym rzeczom, które robimy, ani nie przykryją egoizmu, który w nas tkwi.

Bóg jednak – z miłości do nas – znalazł rozwiązanie! Posłał swojego Syna, Jezusa, który umarł zamiast nas. Na krzyżu zapłacił za nasz bunt („Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem”; 1 List do Koryntian 15,3).

Jezus pokonał śmierć, zmartwychwstał i żyje. Jest Panem całego świata. Zaprasza każdego z nas do relacji z Nim. On może na nowo pogodzić nas z Bogiem.

Jak to przyjąć?

Uwierz w to, co zrobił dla ciebie Jezus, i wyznaj, że oddajesz mu swoje życie („Jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony”; List do Rzymian 10,9).

Zbawienie – przebaczenie grzechów i otwarte drzwi do relacji z Bogiem – jest od początku do końca Bożym darem. („Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił”; List do Efezjan 2,8-9).

Każdy jednak, kto rozumie, jak wielką wartość ma ten dar, będzie chciał odwzajemnić miłość, której doświadczył. Nawrócenie i zaufanie Jezusowi to początek bliskiej relacji i pierwszy krok na drodze z Bogiem – drodze, która trwa przez całe życie, i relacji, która trwa całą wieczność.